این هم اسپرایت های بازی سازی
[تصویر: 3d-animated-gif-002.gif]
[تصویر: 3d-animated-gif-003.gif]
[تصویر: 3d-animated-gif-004.gif]
[تصویر: 3d-animated-gif-005.gif]

[تصویر: 3d-animated-gif-007.gif]
[تصویر: animals-animated-gif-003.gif]
[تصویر: animated-gif-002.gif]

[تصویر: animated-gif-004.gif]

[تصویر: cartoons-animated-gif-002.gif]
[تصویر: computer-animated-gif-001.jpg]
[تصویر: computer-animated-gif-002.jpg]
[تصویر: computer-animated-gif-003.jpg]

[تصویر: computer-animated-gif-004.jpg]

[تصویر: computer-animated-gif-005.jpg][تصویر: cool-animated-gif-004.gif][تصویر: flames-animated-gif-003.gif]

[تصویر: flames-animated-gif-004.gif]

[تصویر: flames-animated-gif-005.gif]

[تصویر: free-animated-gif-002.gif]

[تصویر: free-animated-gif-003.gif]

[تصویر: free-animated-gif-005.gif]

[تصویر: funny-animated-gif-002.gif]

[تصویر: funny-animated-gif-003.gif]

[تصویر: funny-animated-gif-005.gif]

[تصویر: hearts-animated-gif-002.gif]

[تصویر: hearts-animated-gif-005.gif]

[تصویر: great-animated-gif-002.gif]

[تصویر: holiday-animated-gif-003.gif]

[تصویر: holiday-animated-gif-004.gif]

[تصویر: kids-animated-gif-003.gif]

[تصویر: kids-animated-gif-004.gif]

[تصویر: sk_archer_death.gif]
[تصویر: sk_legionary_move.gif]
[تصویر: sk_attack.gif]
[تصویر: sk_legionary_stunt.gif]
[تصویر: sk_warrior_attack.gif]
[تصویر: sk_archer_fire.gif]
[تصویر: sk_death.gif]
[تصویر: sk_warrior_death.gif] 


[تصویر: eternal_dungeon___sprite_sheet_by_nelde-d4d7npi.png]
[تصویر: kooper_bis_sprites_by_deitz94-d5x5fiq.png]
[تصویر: spritesheet.png]
[تصویر: bird.png?t=1344496407077] 

[تصویر: jeep-icon.png]

[تصویر: car-purple-icon.png]
[تصویر: van-bus-icon.png]
[تصویر: car-orange-icon.png]
[تصویر: car-blue-icon.png]
[تصویر: racing-car-icon.png]

[تصویر: lorry-icon.png] [تصویر: christmas-icons-preview.jpg]

[تصویر: sboyles_final_space-cowboy_sprite-sheet.jpg]


[تصویر: 1123_01_01.jpg]
[تصویر: sprites1.png]
[تصویر: all_2.png]

 [تصویر: CBR600RR-sprite.jpg]

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (800x522).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: Patent-Motorcycle-FK125-8A-WeiFeng-Black-.jpg]


[تصویر: spawn__s_motorcycle_by_nerokain5-d46z4vo.png]
 [تصویر: 16147.png]

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (512x256).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: 2hbDrqj-IC9MFxnk52tXnf_RlwOvXmu3EubuxHPZ...XplhNTuu2A]

 

این تصویر کوچک شده است.انداره واقعی : (1523x320).برای دیدن در اندازه واقعی روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: character_sprites.jpg]

 

[تصویر: KliffSprite.gif]

 [تصویر: BMW-icon.png]

[تصویر: Audi-TT-icon.png]
[تصویر: Chrysler-300-icon.png]
[تصویر: Ford-Mustang-icon.png]
[تصویر: Porsche-icon.png]
[تصویر: Mini-icon.png]
[تصویر: Lamborghini-icon.png]
[تصویر: Hummer-icon.png]
[تصویر: Volkswagen-Beetle-icon.png]
[تصویر: Volkswagen-Bulli-Bus-icon.png]


[تصویر: Shop-Coffee-brown-icon.png]
[تصویر: Shop-Coffee-cream-icon.png]
[تصویر: Shop-Iconmart-icon.png]
[تصویر: Shop-Records-icon.png]


[تصویر: Broccoli-icon.png]
[تصویر: Brussels-Sprout-icon.png]
[تصویر: Cabbage-icon.png]
[تصویر: Carrot-icon.png]
[تصویر: Cauliflower-icon.png]
[تصویر: Corn-icon.png]
[تصویر: Cress-icon.png]
[تصویر: Cucumber-icon.png]
[تصویر: Garlic-icon.png]
[تصویر: Green-Bean-icon.png]
[تصویر: Knife-icon.png]
[تصویر: Leek-icon.png]
[تصویر: Onion-icon.png]
[تصویر: Onion-Red-icon.png]
[تصویر: Pepper-icon.png]
[تصویر: Radish-icon.png]
[تصویر: Raphanus-icon.png]
[تصویر: Swede-icon.png]
[تصویر: Tomato-icon.png]
[تصویر: Wooden-Board-icon.png]


[تصویر: Bell-icon.png]
[تصویر: Cherry-icon.png]
[تصویر: Chip-icon.png]
[تصویر: Coin-icon.png]
[تصویر: Dice-icon.png]
[تصویر: Gem-icon.png]
[تصویر: Lemon-icon.png]
[تصویر: Lucky-7-icon.png]
[تصویر: Melon-icon.png]
[تصویر: Orange-icon.png]


[تصویر: axe-icon.png]
[تصویر: bats-moon-icon.png]
[تصویر: cat-icon.png]
[تصویر: cauldron-icon.png]
[تصویر: frankenstein-monster-icon.png]
[تصویر: ghost-icon.png]
[تصویر: graveyard-rip-icon.png]
[تصویر: pumpkin-icon.png]
[تصویر: skull-crossbones-icon.png]
[تصویر: witch-broom-icon.png]
[تصویر: witch-hat-icon.png]


[تصویر: 01-sun-icon.png]
[تصویر: 02-mercury-icon.png]
[تصویر: 03-venus-icon.png]
[تصویر: 04-earth-icon.png]
[تصویر: 05-moon-icon.png]
[تصویر: 06-mars-icon.png]
[تصویر: 07-jupiter-icon.png]
[تصویر: 08-saturn-icon.png]
[تصویر: 09-uranus-icon.png]
[تصویر: 10-neptune-icon.png]
[تصویر: 11-pluto-icon.png]
[تصویر: asteroid-icon.png]
[تصویر: blackhole-icon.png]
[تصویر: supernova-icon.png]
[تصویر: thanatos-icon.png]


دانلود اسپریت ماینکرافت


[تصویر: Ironman-Mask-1-Gold-icon.png]
[تصویر: Ironman-Mask-2-Silver-icon.png]
[تصویر: Ironman-Mask-3-Old-icon.png]


[تصویر: Poison-icon.png]
[تصویر: Paper-icon.png]
[تصویر: Hourglass-icon.png]
[تصویر: Feather-icon.png]
[تصویر: Poison-blue-icon.png]
[تصویر: Poison-green-icon.png]
[تصویر: Poison-red-icon.png]


[تصویر: chef-icon.png]
[تصویر: cop-icon.png]
[تصویر: cowboy-icon.png]

[تصویر: doctor-icon.png] 

[تصویر: kids-animated-gif-005.gif]