این هم بازیه کشنده که یک بازیه زامبی است که شما باید زامبی هارا بکشید و توسط این سایت ساخته شده است

عکس:

لینک:bazye_koshande.rar