این هم ماشین زانتیا پلیس برای جی تی یا سن اندراس

عکس:

لینک:http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=98f2cf7496931cc57e44224472b86f21