این هم بازیه ایرانیه استریت ریسینگ(فارسی سازی شده توسط این سایت)

عکس:

 

لینک:street_racing.exe