این هم مود جلوگیری از غیب شدن جاده ها و خانه ها در جی تی ای سن اندراس

برای رم های 512 : 512 MB

برای رم های 1024 :1 GB

برای رم های 2048 :2 GB